EXCEL ДАСТУРИ ЁРДАМИДА ЧИЗИҚЛИ ДАСТУРЛАШ МАСАЛАСИНИ МОДЕЛИНИ ҚУРИШ ВА МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЛАРИНИ БАҲОЛАШ

 

“Компьютерли моделлаштириш” курсида чизиқли масалаларни моделлаштириш ва модель параметрларини илмий асосда баҳолаш ва модель истиқболини прогнозлаш мавзуларини ўқитишнинг бир неча анъанавий ҳисоб усуллари қўлланилади[1]. Аммо биз қуйида бу жараённи талабага компютерда Microsoft Excel дастуридан фойдаланиб амалга ошириши ўқитиш  методикасини тавсия қиламиз. 

Масала: Бозор иқтисодиёти шароитида қишлоқ хўжалиги тамоғидаги хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга “Микрокредит банк” томонидан ажратилган кредитлар миқдори самарадорлигига таъсир қилувчи омиллар моҳиятини (1-2-жадваллар) Microsoft  Excel да дастури асосида моделлаштиринг, модел параметрларини  баҳоланг ва математик модель истиқболини прогнозланг, (бунда математик моделлашнинг кўп омилли регрецион таҳлил усулини қўлланг).

1-жадвал

Тармоқлар номи

                Кредит берилган йиллар                

2003й.

%

2004й.

%

2005й.

%

1.

Қишлоқ хўжалиги

234,4

48,8

399,3

64,4

358,6

47,8

2.

Саноат ва қурилиш

91

18,9

46,7

7,5

54

7,2

3.

Савдо ва хизмат кўрсатиш

149,5

31,1

131,7

21,2

204,3

27,2

4.

Бошқа тармоқлар

5,70

1,2

42,5

6,9

133,8

17,8

 

Жами

480,6

100,0

620,2

100,0

750,7

100,0

(млн.сўм)

Манба: Марказий банкнинг 2005 йилги хисоботига кўра.

Қишлоқ хўжалиги тармоғидаги  хусусий тадбиркорликка сарфланган банк хизматлари самарадорлигига таъсир қилувчи омилларни қуйида 2-жадвалда келтирилган.

2-Жадвал

у

х1

х2

х3

х4

1

70,3

84,9

10,1

28,6

1,3

2

49,2

75,6

5,1

24,5

1,0

3

53,8

77,8

5,6

24,9

1,2

4

56,3

82,6

5,9

25,0

1,2

5

58,6

83,7

6,2

25,1

1,3

6

79,9

83,9

7,5

26,9

1,4

7

82,5

84,1

7,6

27,3

1,5

8

87,8

84,2

7,7

27,8

1,5

9

91,8

84,6

8,4

30,8

1,8

10

93,2

84,7

9,1

31,1

2,3

11

129,1

85,5

9,6

31,6

2,4

12

139,8

91,9

9,7

32,3

2,7

 

Ечиш: Бизга қуйидагилар маълум:

У-ажратилган кредит миқдори (млн.сўм)

Х1- хусусий тадбиркорликнинг ҳудудий ички маҳсулотдаги ҳиссаси (%)

Х2- хусусий тадбиркорликнинг ҳудудий экспортдаги улуши (%)

Х3- хусусий тадбиркорликнинг импорт билан тўлдирилиши (%)

Х4- хусусий тадбиркорлик ҳисобига аҳоли даромадлари ўсиши (%)

 

2-жадвал кўрсаткичларини компьютер технологияси асосида текислаб оламиз ва жадвалга киритамиз.

 

Ушбу  кўрсаткичларни Microsoft Ехсеl  дастури ишчи саҳифасига киритишдан олдин, дастурда  Пакет анализ  ускуналарини ўрнатиш зарур.

 

 

 

 

Ишни Microsoft Ехсеl да бажариш алгоритми:

 

1. «Пуск» тугмаси орқали Excel дастури ишга туширилади

2. Дастурда Надстройки бўлими очилади ва Пакет анализ қаторига белги ўрнатилади

3. Сервис бўлими очилади ва Анализ данных  ўрнатилгани текширилади

4.     Дастур ўрнатилсинми сўровига Да деб жавоб берилади

5.     2-жадвал элементлари бўш саҳифага киритилади

6.     Сервис менюсидан Пакет анализ бўлимига крилиб, Регрессия буйруғи танланади

7.     (У) –ўзгармас қатор интервали кўрсатилади

8.     (Х)- ўзгарувчилар интервали кўрсатилади ва ок тугмаси босилади

9.     Кўп ўзгарувчили регрессиянинг натижавий  жадвали пайдо бўлади

10.                        Ҳисоб натижасининг диаграммавий кўриниши

 

Алгоритмни бажариш тартиби:

 

1.     «Пуск» тугмаси орқали Excel дастури ишга туширилади

2. Дастурда Надстройки бўлими очилади ва Пакет анализ қаторига белги ўрнатилади.

3. Сервис бўлими очилади ва Анализ данных  ўрнатилгани текширилади.

4. Дастур ўрнатилсинми сўровига Да деб жавоб берилади.

 

5. 2-жадвал элементлари бўш саҳифага киритилади

6. Сервис менюсидан Пакет анализ бўлимига крилиб, Регрессия буйруғи танланади.

7. Энди (у) –ўзгармас қатор интервали кўрсатилади

8. Сўнгра  (х)- ўзгарувчилар интервали кўрсатилади ва ок тугмаси босилади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. Кўп ўзгарувчили регрессиянинг натижавий  жадвали  


10. Ҳисоб натижасининг диаграмма кўриниши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11. Кўп ўзгарувчили регресия жадвали асосида  чизиқли масаланинг тенгламаси тузилади. Натижавий жадвал статистик кўрсаткичлар орқали текширилади ва прогноз қилинади. Жадвалда корреляция коэффиценти, регрессия кўрсаткичлари, априксимация хатолиги ва ҳаказо статистик кўрсаткичлар қисқа ва ўрта муддатли прогноз натижаси берилган.  (3-4-жадваллар).

3-Жадвал*

Қишлоқ хўжалиги тармоғидаги  хусусий тадбиркорликка берилган кредит самарадорлигининг математик регрессион модели

Тармоқ номи

Модел типи

Регрессия тенгламаси

Регрессия

кўрсаткичлари

R

E(%)

F

Қ и ш л о қ

х ў ж а л и г и

Тўғри чизиқли

 

 

 

0,921

0,36

398,4

 

12. Регрессия тенгламаси асосида прогноз натижалари олинади. (4-жадвал)

4-жадвал

Тадбиркорликни ривожлантириш учун 2007-2009 йилларда бериладиган кредит миқдорининг прогнози

 (млн.сўм)

Тармоқ номи

Модел типи

2007 й.

2008 й.

2009 й.

 

 

Қишлоқ

хўжалиги

 

Тўғри чизиқли

398,08

343,167

277,284

логарифмик

302,159

754,422

1682,078

гиперболик

75,04

187,485

1055,86

параболик

148,1123

211,9959

242,4632

даражали

125,488

160,231

402,967

 

 

 

 Мустақил иш учун топшириқ вариантлари:

1. (Компьютерда масаланинг математик моделини тузинг ва прогнозланг).

Х1

Х2

Х3

Х4

У

2310

32

12

20

142000

2333

32

12

12

144000

2356

33

1,5

33

151000

2379

33

12

43

150000

2402

32

13

53

139000

2425

34

12

23

169000

2448

32

1,15

99

126000

2471

32

12

34

142900

2494

33

13

23

163000

2517

34

14

55

169000

2540

32

13

22

149000

 

2. (Компьютерда масаланинг математик моделини тузинг ва прогнозланг).

 

Х1

Х2

Х3

Х4

У

2310

22

20

20

142000

2333

22

20

12

144000

2356

23

1,50

33

151000

2379

23

20

43

150000

2402

22

30

53

139000

2425

24

20

23

169000

2448

22

1,50

99

126000

2471

22

20

34

142900

2494

23

30

23

163000

2517

24

40

55

169000

2540

22

30

22

149000

 

 

 

 

 

 

 

Фойдаланадиган асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати

1.     А.А.Абдуқодиров ва бошқалар. Ҳисоблаш математикаси ва дастурлаш.-Т.:Ўқитувчи, 1996.

2.     Ф.Б.Бадалов. Оптималлаш назарияси ва математик программалаштириш.-Т.:Ўқитувчи, 1989.  

3.     К.Сафоева, Н.Бекназарова. Операцияларни текширишнинг математик усуллари. 2-қисм.-Т.:Ўқитувчи, 1990.

4.     Трегубов В., Б.Копцев, Е.Сарафанов. Решение транспортных задач с помощью Excel и программирования на VBA. М.: 2006 г. -186с.

5.     Трусов А. Excel 2007 для менеджеров и экономистов: логистические, производственные и оптимизационные расчеты. Питр.: 2009 г. -166с.

6.     Шеферд Р. Как облегчить себе жизнь и увеличить производительность в Microsoft Excel с помощью VBA. НТ. Пресс.: 2007 г. - 204 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] А.М.Гатаулин ва бошқалар. қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни режалаштиришда иқтисодий математик усуллар. Тошкент. Меҳнат. 1990 й. 45-56б.