EXCEL ДАСТУРИ ЁРДАМИДА ДИНАМИК ДАСТУРЛАШ МАСАЛАСИНИ ЕЧИШ

 

“Компьютерли моделлаштириш” курсини ўқитишда кўпгина экспериментал кўрсаткичларни интерпретация қилиш орқали вақтли қаторлар яъни динамик қаторлар шаклида ифодалашга алоҳида эътибор қаратилади. Яъни вақт бўйича олинган натижа- ti, бунда i – вақт ўқидаги сонли кўрсаткич. Вақт бўйича ўзгариб борувчи сонли қаторга динамик қатор деб юритилади1. Математик моделлаштириш натижасида қисқа ва ўрта муддатларга прогноз натижаларини олиш мумкин. Ушбу ишни амалий математик йўл билан ишлаб чиқиш усули мавжуд,  аммо бизнинг мақсад бу ишни компьютер орқали бажариш бўлиб дарс жараёнида талабага ўргатиш билан талабанинг кўникма ва малакасини шакиллантириш ҳамда мустақил амалиётга тадбиқ қилишга ўргатишдан иборат.

Ҳисоб ишлари Miсrosoft Excel дастури воситалари технологияси асосида математик моделлар қуриш ва баҳолашнинг диограмма кўринишини яратиш мумкин.

         Динамик қаторлар бўйича қурилган моделлар асосан  тўғри чизиқни ифодалайди:

http://bsu.edu.ru:8801/projects/inf/excel/images/excel05_01.gif

 

Масала: Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда таълим соҳасини ривожлантиришга ажратилган маблағлар сарфини математик модел орқали компьютер технологияси  асосида тахлил қилиш методини таклиф қиламиз. Кўрсаткичлар 1-жадвалда келтирилган.

 

 

1-жадвал.

 

А

В

1

1992

1520

2

1993

1676

3

1994

2042

4

1995

2364

5

1996

2700

6

1997

2867

7

1998

3408

8

1999

3936

9

2000

4421

10

2001

4572

11

2002

5140

12

2003

5714

13

2004

6012

14

2005

6811

15

2006

7145

16

2007

8216

 

 

 

Ечиш: 1-жадвални компьютерда диограммасини қуриш ва прогноз натижаларини олиш Miсrosoft Excel дастурида қуйидагича амалга оширилади.

1. Miсrosoft Excel дастури очилади

2.Miсrosoft Excel ишчи саҳифасига 1-жадвал киритилади

3. Вставка менюсидан Диаграмма  бўлимини танлаймиз

4. Керакли диаграмма типи танланади

 5. Далее тугмаси босилгач вақтли қатор кўрсаткичлари белгилаб кўрсатилади

 

6. Устун ва қатор параметрлари ўрнатиб чиқилади ва Далее тугмаси босилади

7. Устун ва қатор параметрлари кўрсатилгач Готова тугмаси босилади

8. Натижавий кўриниш

9. Ҳосил бўлган диаграмма танланиб Диаграмма менюсидан Добавить линю тренда буйруғи танланади

10. Натижада экранда ушбу мулоқат ойнаси пайдо бўлади

11. Мулоқат ойнасидан  Линейная диограмма типи  танланади ва Параметри бўлимидан  неча йил  олдинга ёки ортга прогноз олиш муддати кўрсатилади

12. Ок тугмаси босилгач тайёр математик диаграмма регрессия тенгламаси билан экранда пайдо бўлади

 

         Диаграммадаги регрессия тенгламаси У=487.47*Х  эканлиги маълум бўлди. Бунда корреляция коэффиценти R= 0.9598 га тенг бўлиб аппроксимация хатолиги жуда кичик, демак ҳисоб ишлари катта аниқликка эга. Кейинги 3 йиллик прогноз натижаларини ишонч билан ҳисоблаш мумкин.

         Масалан:  Юқоридаги формулага биноан 2008 йил учун t = 17, у= 487,47*17= 8286,99 га тенг бўлар экан.

         Корреляция коэффиценти ёки (аппроксимация)  R2   нинг қиймати 0 ва 1 оралиғида ўзгаради.  Қанчалик R2  қиймати 1 га яқинлашса ҳисоб ишлари шунчалик аниқликка эга деб баҳоланади.

 

 

 

 

 Мустақил  иш учун топшириқ вариантлари:

№ п/п

В А Р И А Н Т Л А Р

1

2

3

4

x

y

x

y

x

y

x

y

1

2

0,3

2

0,69

-3,5

12,25

-1,4

-0,83

2

2,5

0,4

2,5

0,92

-3

9

-1,2

-0,64

3

3

0,48

3

1,1

-2,5

6,25

-1

-0,46

4

3,5

0,54

3,5

1,25

-2

4

-0,8

-0,3

5

4

0,6

4

1,39

-1,5

2,25

-0,6

-0,17

6

4,5

0,65

4,5

1,5

-1

1

-0,4

-0,08

7

5

0,7

5

1,61

-0,5

0,25

-0,2

-0,02

8

5,5

0,74

5,5

1,7

0

0

0

0

9

6

0,78

6

1,79

0,5

0,25

0,2

-0,02

10

6,5

0,81

6,5

1,87

1

1

0,4

-0,08

11

7

0,85

7

1,95

1,5

2,25

0,6

-0,17

12

7,5

0,88

7,5

2,01

2

4

0,8

-0,3

13

8

0,9

8

2,08

2,5

6,25

1

-0,46

14

8,5

0,93

8,5

2,14

3

9

1,2

-0,64

15

9

0,95

9

2,2

3,5

12,25

1,4

-0,83

№ п/п

В А Р И А Н Т Л А Р

5

6

7

8

x

y

x

y

x

y

x

y

1

-2,1

-0,86

-0,7

-0,8

-2,1

-0,5

-0,7

2,35

2

-1,8

-0,97

-0,6

-0,6

-1,8

-0,2

-0,6

2,2

3

-1,5

-1

-0,5

-0,5

-1,5

0,1

-0,5

2,1

4

-1,2

-0,93

-0,4

-0,4

-1,2

0,4

-0,4

1,98

5

-0,9

-0,78

-0,3

-0,3

-0,9

0,6

-0,3

1,88

6

-0,6

-0,56

-0,2

-0,2

-0,6

0,8

-0,2

1,77

7

-0,3

-0,29

-0,1

-0,1

-0,3

0,9

-0,1

1,67

8

0

0

0

0

0

0,98

0

1,57

9

0,3

0,29

0,1

0,1

0,3

0,9

0,1

1,47

10

0,6

0,56

0,2

0,2

0,6

0,8

0,2

1,37

11

0,9

0,78

0,3

0,3

0,9

0,6

0,3

1,27

12

1,2

0,93

0,4

0,4

1,2

0,4

0,4

1,16

13

1,5

1

0,5

0,5

1,5

0,1

0,5

1,04

14

1,8

0,97

0,6

0,6

1,8

-0,2

0,6

0,93

15

2,1

0,86

0,7

0,8

2,1

-0,5

0,7

0,8

 

 

 

Фойдаланадиган асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати

1.     А.А.Абдуқодиров ва бошқалар. Ҳисоблаш математикаси ва дастурлаш.-Т.:Ўқитувчи, 1996.

2.     Ф.Б.Бадалов. Оптималлаш назарияси ва математик программалаштириш.-Т.:Ўқитувчи, 1989.  

3.     К.Сафоева, Н.Бекназарова. Операцияларни текширишнинг математик усуллари. 2-қисм.-Т.:Ўқитувчи, 1990.

4.     Юлдашев У.Ю., Боқиев Р.Р., Каримов О. Математик дастурлаш (маъруза матнлари) Т.: ТДПУ, 2000.

5.     Трегубов В., Б.Копцев, Е.Сарафанов. Решение транспортных задач с помощью Excel и программирования на VBA. М.: 2006 г. -186с.

6.     Трусов А. Excel 2007 для менеджеров и экономистов: логистические, производственные и оптимизационные расчеты. Питр.: 2009 г. -166с.

7.     Шеферд Р. Как облегчить себе жизнь и увеличить производительность в Microsoft Excel с помощью VBA. НТ. Пресс.: 2007 г. - 204 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1 “Статистика” дарслик, Т., 2001й. –Б.41.