NAZARIY MA'LUMOT

  1-mavzu.  Model va modellashtirish tushunchalari
  2-mavzu.  Matematik va axborotli modellashtirish
  3-mavzu.  Matematik modelni qurish metodlari
  4-mavzu.  Xatoliklar arifmetikasi
  5-mavzu.  Algebraik va transsendant tenglamalarni taqriban yechish usullari
  6-mavzu.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari
  7-mavzu.  Funksiyalarni interpolyasiyalashning umumiy masalasi
  8-mavzu.  Nyutonning I va II interpolyasion formulalari
  9-mavzu.  Sonli differensiallash
  10-mavzu.  Aniq integralni taqriban hisoblash usullari
  11-mavzu.  Birinchi tartibli taqriban yechish
  12-mavzu.  Eyler va Runge-Kutta usullari
  13-mavzu.  Chiziqli dasturlash masalalarining qo'yilishi va unda qo'llaniladigan modellar
  14-mavzu.  Chiziqli dasturlash masalasini simpleks usulda yechish
  15-mavzu.  Transpotga oid masalalar va ularni yechish usullari
  16-mavzu.  Matematika statistika elementlari