O'zingizni sinab ko'ring

1) Объект ёки жараёнларнинг тенглама, тенгсизлик, формула, жадвал ёки график куринишидаги ифодасидир кандай модель дейилади

 1. Физик
 2. Математик
 3. Биологик
 4. Стахостик

2) Мураккаб жараёнлар, объектлар алокаларини ва уларни бошкаришни моделлаштириш хакидаги умумий фан бу:

 1. Кибернетика
 2. Информатика
 3. Ахборот тенологиялари
 4. Статистика

3) Математик моделлар уз навбатида куйидиги кандай математик моделларга булинади

 1. Регрессион ва коорреляцион
 2. Статистик ва динамик
 3. Физик ва биологик
 4. Табиий ва сунъий

 

4) Агар математик моделнинг факторлари хам узи хам тасодифий булса, бундай модель

 1. Корреляцион
 2. Динамик
 3. Статик
 4. Регрессион модель дейилади

   

5) Агар математик моделнинг факторлари хам узи хам тасодифий булмаса, бундай модель

 1. Регрессион модель
 2. Корреляцион
 3. Динамик
 4. Бир факторли модель дейилади

   

6) Объектнинг моделини топиш ва уни тахлил этиш асосида тегишли хулосалар чикариш жараени

 1. Масалани ечиш
 2. Дастурлаш
 3. Хулоса чикариш
 4. Математик моделлаштириш деб аталади.

7) Кандай моделлар асосан урганилаетган объект ва жараенни геометрик, физик, динамик еки функционал характеристикаларини ифодалайди.

 1. Геометрик
 2. Моддий
 3. Физик
 4. Абстракт

8) Кандай моделлар инсон тафакурининг махсули булиб, улар тушунчалар, гипотезалар ва турли хил карашлар системасидан иборат

 1. Геометрик
 2. Моддий
 3. Физик
 4. Абстракт

9)Математик моделлар узининг ташки шартлари, ички ва топилиши зарур булган элементлари буйича

 1. Маълум ва номалум
 2. График ва структурали
 3. Богликли ва богликсиз
 4. Функционал ва структурали кисмларга булинади.

10) Иктисодий жарённинг оптимал ривожланишини таъминловчи стратегия

 1. Нотугри
 2. Оптимал
 3. Тугри
 4. Яхши стратегия деб аталади.

www.jmoi.fan.uz